Ταξί Θεσσαλονίκη, Ταξί Χαλκιδική & Ταξί Αεροδρόμιο από την Cosmos Travel

[:el]Γίνετε συνεργάτης[:en]Become an Affiliate[:]

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:

Διεθνώς αναγνωρισμένοι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των ιστοσελίδων.

Η Χρήση όλων των Στοιχείων γίνεται από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας-Καταναλωτές -με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στο παράρτημα της ενότητας 9 των παρόντων- δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους:

 1. Αποσαφήνιση εννοιών

«Ιστοσελίδα»: Η παρούσα ιστοσελίδα.

«Στοιχεία»: Όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα.

«Χρήστης» και «Καταναλωτής»: εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες για κατάρτιση σύμβασης μεταφοράς έναντι κομίστρου.

«Χρήση»: Η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας.

«Δικαιούχος» και «Επιχείρηση»: εννοείται ο Κωνσταντίνος Τοσόνογλου του Παναγιώτη, δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των Στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, καθώς και νόμιμος αδειούχος χρήσης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά της δημιουργήματα.

 1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα από και επί των Στοιχείων, ανήκει αποκλειστικά στον Δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός εάν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Ο Δικαιούχος διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματα του στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφα τους, σε οποιαδήποτε μορφή.

 1. Άδεια χρήσης

Η άδεια χρήσης των Στοιχείων διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται στον κάθε χρήστη η χρήση των κειμένων και των εν γένει πληροφοριών που περιέχονται στην ιστιοσελίδα, αυτούσιων ή μέρος αυτών, με την ρητή προϋπόθεση να αναφέρεται στην καθοιονδήποτε τρόπο Χρήση τους το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου (Κωνσταντόνος Τοσούνογλου του Παναγιώτη) ή του συντάκτη του εκάστοτε κειμένου, καθώς και το όνομα της ιστοσελίδας (www. cosmostravel .gr) που αποτελεί την πηγή των πληροφοριών. Απαγορεύεται όμως, η καθοιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό Χρήση κι εκμετάλλευση των κειμένων και των εικόνων που περιέχονται στην ιστοσελίδα κι αποτελούν πνευματικές δημιουργίες, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκάστοτε Δικαιούχου τους. Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία χορήγησης άδειας για την περαιτέρω χρήση των στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2311 111250 ή και στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cosmostravel.gr

 1. Ευθύνη προς αποζημίωση

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ενημερώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» των Στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και ανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας, θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Για ζητήματα σχετιζόμενη με τη σύμβαση μεταφοράς έναντι κομίστρου ιδέ στο παράρτημα του άρθρου 9 των παρόντων.

 1. Διαφημίσεις

Η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο. Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των «Χρηστών-Καταναλωτών», ως και οιωνδήποτε τρίτων για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, παράλειψη ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιασδήποτε χώρας, που ενδεχομένως προκύπτει από το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει την νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν πρέπει να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, δημιουργούς ή και χορηγούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 1. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» δε δύναται να παρέμβει κι ως εκ τούτου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι’ αυτό και δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι «Χρήστες – Καταναλωτές» θα χορηγήσουν σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους «Χρήστες-Καταναλωτές» ή προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την τήρηση των παρεχόμενων στοιχείων του εγγεγραμμένου «Χρήστη-Καταναλωτή» ως εμπιστευτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, κυρίως δε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα:

7.1 Αποδοχή όρων εγγραφής

Η εγγραφή του εκάστοτε «Χρήστη-Καταναλωτή» στην ιστοσελίδα συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τη «Δικαιούχο-Επιχείρηση» για τους σκοπούς της ιστοσελίδας.

7.2 Δικαίωμα ενημέρωσης

Ο εκάστοτε εγγεγραμμένος «Χρήστης-Καταναλωτής» έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρεί η Ιστοσελίδα καθώς και να ζητήσει τη διόρθωσή τους σε περίπτωση λάθους. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να χρεωθεί εύλογο αντάλλαγμα για αυτές, σύμφωνα με το νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλείτε ο εγγεγραμμένος «Χρήστης-Καταναλωτής» να απευθύνεται στο info@cosmostravel.gr. Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» Θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση, διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών του «Χρήστη-Καταναλωτή».

7.3 Δικαίωμα διαγραφής

Ο εκάστοτε εγγεγραμμένος «Χρήστης-Καταναλωτής» έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή κάθε προσωπικής πληροφορίας που διατηρείται για αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση παρέχονται διευκρινήσεις στο info@cosmostravel.gr. και η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό στη διαγραφή αυτή.

 1. Συνέπειες :

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία. ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των Στοιχείων που αποτελούν καλλιτεχνικές δημιουργίες χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δικαιούχου συνεπάγεται σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας ως ισχύει, του Π.Κ., του άρθρου 60 του Α.Κ. καθώς και άλλων ειδικών νόμων.

 1. Παράρτημα ως προς τον τρόπο λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Α’. Προλεγόμενα

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες ασφαλούς μετακίνησης έναντι κομίστρου (ταξί). Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» προσφέρει online κράτηση και προπληρωμή υπηρεσίας μεταφορών με ταξί για τους επιβάτες «Χρήστες-Καταναλωτές» μέσω της ιστοσελίδας www. cosmostravel .gr

 1. Για τους επαγγελματικούς σκοπούς λειτουργεί ένα 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο 2311 111250 και η επίσημη ιστοσελίδα www.cosmostravel.gr
 2. Η  παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών μεταφοράς, γίνονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 • Είναι υποχρεωτικό, πριν την εκκίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας κράτησης με το online σύστημα κρατήσεων της «Δικαιούχος-Επιχείρηση» να βεβαιωθεί ο «Χρήστης-Καταναλωτής» ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς, καθώς θα διέπει οποιαδήποτε μεταγενέστερη σύμβαση.

Β’. Προϊόντα και υπηρεσίες

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς με ταξί στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε  Θεσσαλονίκη  και Χαλκιδικής, 24 ώρες ανά  24ωρο, μέσα από υπηρεσία κρατήσεων και προπληρωμής των υπηρεσιών αυτών

 1. Το άτομο που κάνει κράτηση θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανό κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.
 2. Μετά τις καθιερωμένες διαδικασίες και αφού τα στοιχεία συμπληρωθούν προσηκόντως, η κράτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ενεργή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της.
 • Αφού όλες οι αιτούμενες πληροφορίες, όπως ζητήθηκαν από την επιχείρηση έχουν συμπληρωθεί ακολουθούμενες από την πληρωμή, η επιχείρηση θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την διεκπεραίωση της μεταφοράς της σύμβασης.
 1. Μόνο όταν ο εκπρόσωπος για τις ρυθμίσεις κράτησης, ενεργώντας είτε για τον εαυτό του είτε για άλλους, παραλάβει την επιβεβαίωση της κράτησης (confirmation voucher) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms), η σύμβαση μεταφοράς είναι σε ισχύ.
 2. Είναι πιθανό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποσταλούν μέσω email ειδοποιήσεις ή παρατηρήσεις που αφορούν λεπτομέρειες της κράτησης, στις οποίες ο εκπρόσωπος της κράτησης οφείλει να απαντήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου ο επιβάτης /ες δεν είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με τον οδηγό/ους της επιχείρησης. ή αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση στο ραντεβού τους με τους οδηγούς, υποχρεούνται (επιβάτης-ες) να επικοινωνήσουν με την εταιρία και να ενημερώσουν για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν ειδοποιήσουν την επιχείρηση, η τελευταία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την μη πραγματοποίηση της μεταφοράς.

Γ’. Τιμές και Τρόποι πληρωμής

Γίνονται δεκτές σχεδόν όλες οι ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πληρωμής, όπως αναφέρονται  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω:

VISA

American Express

MasterCard

Maestro

Diners Club

Masterpass

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  eCommerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Δ’. Αλλαγές κράτησης

Διαδικασίες: Είναι δυνατή κατόπιν πρόσφορης επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στο 2311 111250 ή info@cosmostravel.gr να τροποποιηθεί η αιτούμενη κράτηση)

Πάγια πολιτική της «Δικαιούχου-Επιχείρησης» και σεβόμενη τα απρόοπτα περιστατικά που μπορούν να λάβουν χώρα μεταβάλλοντας το πρόγραμμα του «Χρήστη-Καταναλωτή» είναι  πως δεν υπάρχει καμία χρέωση, ή κόστος ή τέλος για την αλλαγή των ημερομηνιών μεταφοράς.

Ε’. Δικαίωμα υπαναχώρησης κράτησης βάσει του ν. 2251/1994

Ο «Χρήστης-Καταναλωτής» και πελάτης ή ο εκπρόσωπος που οργανώνει τις λεπτομέρειες της κράτησης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης και κατά συνέπεια, ακύρωσης της κράτησής του, με επιστροφή του 100% της αξίας των χρημάτων του εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που έγινε η κράτηση, με βάση το Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε με βάση την ΚΥΑ Ζ1891/2013.

Ως ημερομηνία παραλαβής της υπηρεσίας μεταφοράς (κράτηση), ορίζεται η ημερομηνία όπου ο πελάτης ή εκπρόσωπος παρέλαβε ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση της κράτησης από την επιχείρηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σύντομου γραπτού μηνύματος κινητής τηλεφωνίας.

Στ’. Ακύρωση της μεταφοράς

Διαδικασίες: Είναι δυνατή κατόπιν πρόσφορης επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στο 2311 111250 ή info@cosmostravel.gr να ακυρωθεί η αιτούμενη μεταφορά. Ο τρόπος επιστροφής του δικαιούμενου ποσού κανονίζεται σύμφωνα με την εντολή του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των χρημάτων θα πιστώνεται πάντα στον τραπεζικό λογαριασμό της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της κράτησης ή σε τραπεζικό λογαριασμό που με πανηγυρικό τρόπο θα γνωστοποιεί ο πελάτης στην επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή με μετρητά, ενώ για το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών (κράτηση και ακύρωση), κατά τα ειδικότερα παρακάτω οριζόμενα, βαραίνει τον «Χρήστη-Καταναλωτή».

Τέλη ακύρωσης :

Πάγια πολιτική της «Δικαιούχου-Επιχείρησης» και σεβόμενη τα απρόοπτα περιστατικά που μπορούν να λάβουν χώρα μεταβάλλοντας το πρόγραμμα του «Χρήστη-Καταναλωτή» είναι  πως δεν υπάρχει καμία χρέωση, ή κόστος ή τέλος για την ακύρωση της μεταφοράς αν για αυτή ενημερωθεί η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» με κάθε πρόσφορο τρόπο δυνάμενο να αποδειχθεί, (όπως περιοριστικά: τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 111250, με τηλεομοιοτυπία στο φαξ 2311 111250, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cosmostravel ή με συστημένη επιστολή ή/και επιστολή ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη μεταφορά. Σε περίπτωση προκαταβολής του ποσού για τη μεταφορά και της μεταγενέστερης ακύρωσης, με την επιφύλαξη του ευθύς παρακάτω εδαφίου για ακύρωση εντός 24 ωρών, η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» επιστρέφει το σύνολο του ποσού στον «Χρήστη-Καταναλωτή» δηλαδή στον πελάτης ή σε νόμιμο εκπρόσωπός των διαδικασιών κράτησης. Στην περίπτωση επιστροφή του ποσού για τη μεταφορά παρακρατείται από τη «Δικαιούχο-Επιχείρηση» κάθε ποσό που συνιστά προμήθεια ή τέλος ή έξοδο από τράπεζα ή από εταιρία παροχής πιστώσεων ή μεταφοράς χρημάτων. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού μεταφοράς σε μετρητά. Σε περίπτωση ακύρωση εντός 24 ωρών από τη μεταφορά το «Χρήστης-Καταναλωτής» βαρύνεται την καταβολή όλου του συμφωνηθέντος ποσού για τη μεταφορά.

Ζ’. Αλλαγές πολιτικής

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση» μπορεί να αλλάξει οποιονδήποτε όρο της παρούσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αναρτώντας τους νέους όρους σε άμεσα προσβάσιμο σημείο της ιστοσελίδας.

 

 1. Τελικοί όροι

10.1 Ανωτέρα Βία.

Η «Δικαιούχος-Επιχείρηση», με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στο παράρτημα της ενότητας 9 των παρόντων, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, πορείες διαδηλωτών, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

10.2 Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία – Νομικοί όροι

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της «Επιχείρησης» διέπονται από το Διεθνές και Ενωσιακό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον ελληνικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως σήμερα ισχύει) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Με την παρούσα τα μέρη αποδέχονται την υπαγωγή τυχόν διαφορών τους σε διαμεσολάβηση και ειδικότερα την επιλογή Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταρτισμένου από το IΚΔΘ-ελληνικό ADRg. Στην περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, αρμόδια ορίζονται ρητά με την παρούσα τα δικαστήρια της χωρικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και το ανώτερο ιεραρχικά Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό Δίκαιο.

10.3 Η αποστολή της κράτησης του «Χρήστη-Καταναλωτή» σημαίνει, ότι :

Έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Η μεταφορά έναντι κομίστρου προορίζεται για δική του κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και παροχή υπηρεσιών.

Είναι υποχρέωση του «Χρήστη-Καταναλωτή» να χορηγήσει με ακρίβεια τα προσωπικά του δεδομένα.

Είναι ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή του (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχει τη συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Η ηλεκτρονική  διεύθυνση, που δηλώνεται και χρησιμοποιείται ανήκει στον «Χρήστη-Καταναλωτή», είναι ακριβής και ενεργής.

Η διατήρηση του απορρήτου του κωδικού του είναι αποκλειστική ευθύνη του «Χρήστη-Καταναλωτή» και δεν θα επιτρέψει σε άλλο την χρήση αυτού.

Η «Δικαιούχος Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί κράτηση του «Χρήστη-Καταναλωτή».

Εγγυάται την ασφαλή χρήση του ιστοτόπου από τον υπολογιστή του ως προς την μετάδοση ιών.

Η σύνδεσή του «Χρήστη-Καταναλωτή» με το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με κίνδυνο του «Χρήστη-Καταναλωτή» ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή του και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζει, ότι διατρέχει κατά την σύνδεσή του και την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου.

Υποχρεούται να αποζημιώσει την «Δικαιούχο Επιχείρηση» ολοσχερώς (εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες) για κάθε ζημία, προκύπτουσα από την από μέρους του παραβίαση της παρούσης.

Οποιαδήποτε ευθύνη της «Δικαιούχου Επιχείρησης» για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την παρούσα περιορίζεται αποκλειστικώς στο τίμημα της παραγγελίας του Καταναλωτή, και παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε αξίωσή του για τυχόν υπερβάλλουσα ζημία.

Η μη άσκηση από τη «Δικαιούχο Επιχείρηση» οποιουδήποτε δικαιώματος της, που απορρέει από τον νόμο ή από τους παρόντες, δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση του από το δικαίωμα αυτό.

Για κάθε ενημέρωση ή πληροφόρηση σχετικά με τους όρους του παρόντος επικοινωνήστε με το Δικηγόρο-Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, κο. Εμμανουήλ Αντ. Εμμανουηλίδη (ΑΜ 202 ΔΣΕδ), Μεταδιδακτορικό Ερευνητή-υπότροφο Διδάκτορα Νομικής Θεσσαλονίκης, 4ης Νοεμβρίου 3, 3ος ορ., ΤΚ 58400, Αριδαία, τηλ. 2384028400, και Πολυτεχνείου 21, 6ος ορ., ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310650068.